Биотерм

производство на бетон и бетонови смеси,
изкопи с багер, строителство на сгради,
фотоволтаични централи и изграждане на машини за промишлеността

Проекти > Обществени поръчки

Резултатът от
нашата работа

Назад

Проект № BG16RFOP002-3.001-0149-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на „Биотерм“ ЕООД е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Проект № BG16RFOP002-3.001-0149-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на „Биотерм“ ЕООД“. е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на допустимите разходи по проекта е 1 527 001,20 лв., а стойността на безвъзмездната финансова помощ 1 077 276, 84 лв. Европейското съфинансиране е на стойност 915 685, 31 лв., а националното съфинансиране – 161 591,53 лв.

Общата цел на проекта е насочена към постигане на устойчив растеж и повишаване на конкурентноспособността на Биотерм ЕООД, посредством изпълнението на мерки за понижаване на енергийната интензивност.
За реализация на общата цел по проекта са формулирани следните специфични цели:
1) Извършване на обследване за енергийна ефективност;
2) Реализиране на инвестиции в модерно, енергоефективно оборудване в Биотерм ЕООД;
3) Намаляване на потреблението на енергия;
4) Въвеждане и удостоверяване спазването на нормите за енергиен мениджмънт в предприятието, съгласно изискванията на стандарт ISO 50001;
5) Нарастване на производствения капацитет на Биотерм ЕООД;
6) Привличане на нови клиенти.
Реализацията на общата и специфичните цели на настоящия проект ще допринесе за постигането на устойчиви резултати по отношение на дейността на фирмата. В резултат от осъществяването на дейностите по проекта ще се окаже пряк положителен ефект върху вътрешните фактори, обуславящи конкурентоспособността на предприятието. Поставените проектни цели, пряко кореспондират и са в пълно съответствие с поставената цел по настоящата процедура, а именно: "насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност и подобряване на енергийната интензивност на икономиката".

ДБФП е подписан на 20.11.2017 г. и е с продължителност 12 месеца.

Тръжна процедура за избор на изпълнител за доставка ,монтаж и пускане в експлоатация на специализирано оборрудване
 

Съобщение за приключване на проекта

Договор и възложител

Договор:BG16RFOP002-3.001-0149

Възложител:Министерство на икономикатаСнимки от проекта

Подобни проекти

BG16RFOP002-2.089-5150-C 01-Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19Иновации и конкурентоспособност,BG16RFOP002-2.089 - Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19Договор:BG16RFOP002-2.089-5150-C 01

Описание:BG16RFOP002-2.089-5150-C 01-Подкрепа за малки предприятия с ...
„Разширение на СДВНЧ - гр. ЛюбимецДоговор:536400-16339-1/17.10.2019 г.

Описание:„Разширение на СДВНЧ - гр. Любимец
„Благоустрояване на междублокови пространства и изграждане на детски площадки “Договор:62/14.05.2019

Описание:„Благоустрояване на междублокови пространства ...
„Основен ремонт на кметство в с. Свирково и благоустрояване на площада “Договор:61/14.05.2019

Описание:„Основен ремонт на кметство в с. Свирково и ...